S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

» Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

internetového obchodu „Popiska“ – www.popiska.sk


Čl. I. Základné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľa ako predávajúceho a tretích osôb, ako kupujúcich, pri nákupe tovarov prostredníctvom internetového obchodu „Popiska“- www.popiska.sk (ďalej len „internetový obchod“).

1.2. Zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ďalej Občianskym zákonníkom, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji a ďalšími súvisiacimi právnymi normami platnými v Slovenskej republike.

1.3. Odsúhlasením obchodných podmienok kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, porozumel ich obsahu a zaväzuje sa ich dodržiavať.

1.4. Tieto obchodné podmienky sú zverejnené v aktuálnej podobe na webovej stránke predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť obchodné podmienky a zaväzuje sa, všetky zmeny týchto obchodných podmienok v dostatočnom časovom predstihu, zverejniť na svojej webovej stránke.

Čl. II. Prevádzkovateľ

2.1. Prevádzkovateľom internetového obchodu je spoločnosť:

Obchodné meno: Texall s.r.o.
Sídlo: Jána Hollého 1731/10, 901 01 Malacky

IČO: 44 257 988
IČ DPH: SK2022635747

Zápis v Obchodnom registri: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I oddiel: Sro, číslo vložky:53206/B

Čl. III. Tovar

3.1. Kupujúci môže prostredníctvom internetového obchodu zakúpiť hotový tovar, ktorý sa nachádza v sortimente ponuky predávajúceho na internete a pri ktorom je umiestnené tlačidlo „KÚPIŤ“.

3.2. Kupujúci môže prostredníctvom internetového obchodu zakúpiť tovar, ktorý predávajúci zhotoví podľa osobitných požiadaviek kupujúceho – banner, plagát, prípadne iný materiál s potlačou z grafických podkladov od kupujúceho. V prípade zhotovenia akéhokoľvek grafického motívu z podkladov zaslaných kupujúcim, kupujúci vyhlasuje, že je autorom tejto predlohy, resp. je oprávnený takýmto spôsobom spracovať predlohu na základe osobitnej dohody s jej autorom a jej spracovaním u predávajúceho podľa požiadaviek kupujúceho nebudú porušené autorské príp. iné práva tretích osôb. Predávajúci sa zaväzuje takéto podklady zaslané kupujúcim nepoužiť na iný účel, len na ten za akým boli tieto podklady zaslané a tiež sa zaväzuje neposkytnúť tieto podklady žiadným tretím osobám. Predávajúci nezodpovedá za kvalitu podkladu zaslaného kupujúcim na jeho spracovanie u predávajúceho.

3.3. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť spracovať grafiku, resp. iný podklad od kupujúceho v prípade, ak táto zachytáva obraz/činnosti, ktoré nie sú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, alebo v súlade s dobrými mravmi, resp. ich obsah by mohol ohroziť deti a mládež.

3.4. Pri každom hotovom tovare je uvedený jeho popis, ktorý vychádza z informácií od výrobcu tovaru, preto predávajúci nezodpovedá za správnosť a úplnosť popisných informácií. Ak sú pri tovare uvedené aj obrázky, tieto môžu byť len ilustračné.


Čl. IV. Objednávka tovaru

4.1. Podmienkou na objednávanie prostredníctvom internetového obchodu je pravdivé vyplnenie všetkých vyžadovaných údajov. O ochrane osobných údajov pozri Čl.X. týchto obchodných podmienok.

4.2. Registráciou bude každému kupujúcemu v systéme priradené jeho osobné konto, do ktorého sa prihlasuje prostredníctvom prihlasovacieho mena a hesla, ktoré si sám zvolí. Prihlasovacie meno a heslo (ďalej len „prihlasovacie údaje“) je kupujúci povinný dobre uschovať a chrániť pred ich zneužitím tretími osobami. Kupujúci môže však nakupovať aj bez registrácie.

4.3. Kupujúci objednáva vybraný tovar prostredníctvom tlačidla „KÚPIŤ“ a formulára „Objednávka“, podľa tam uvedeného postupu.

4.4. Kupujúci je povinný pred odoslaním objednávky odsúhlasiť obchodné podmienky, čím potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, porozumel ich obsahu a zaväzuje sa ich dodržiavať.

4.5. Zaregistrovanie objednávky potvrdí systém automaticky zaslaním oznámenia o prijatí objednávky na kupujúcim zadanú adresu elektronickej pošty (E-mail). Oznámenie o prijatí objednávky neznamená potvrdenie objednávky zo strany predávajúceho.

4.6. Predávajúci, po zaregistrovaní objednávky kupujúceho, bezodkladne preverí skladové zásoby vybraného tovaru a príp. aktuálnu cenu u dodávateľa. Následne predávajúci zašle kupujúcemu potvrdenie jeho objednávky. V prípade, že predávajúci nemôže z nejakého dôvodu úplne vyhovieť objednávke kupujúceho, v tomto oznámení navrhne kupujúcemu iné možnosti riešenia jeho objednávky.

4.7. Potvrdením objednávky vzniká medzi prevádzkovateľom ako predávajúcim a kupujúcim zmluvný vzťah, na základe ktorého sa predávajúci zaväzuje obstarať objednaný tovar a tovar dodať na miesto, ktoré určil kupujúci a kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar kúpnu cenu, cenu za dopravu a pod.

4.8. Predávajúci priebežne informuje kupujúceho o stave jeho objednávky, dobe predpokladaného dodania a pod. prostredníctvom elektronickej pošty - E-mailu.

4.9. Objednávať prostredníctvom internetu môže kupujúci non - stop, avšak predávajúci spracováva objednávky v pracovných dňoch v čase od : 09,00 hod. do 17,00 hod.


Čl. V. Storno objednávky

5.1. Stornovať objednávku môže kupujúci iba pred jej potvrdením zo strany predávajúceho. Storno objednávky oznámi kupujúci predávajúcemu bezodkladne telefonicky a taktiež aj v písomnej forme – E-mailom.

5.2. Po potvrdení objednávky zo strany predávajúceho je možné stornovať objednávku iba na základe dohody medzi predávajúcim a kupujúcim.

5.3. Predávajúci je oprávnený stornovať objednávku v prípade, ak sa už objednaný tovar nevyrába, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena zo strany dodávateľa tovaru. V takomto prípade sa predávajúci zaväzuje bezodkladne o tejto skutočnosti informovať kupujúceho a dohodnúť s ním ďalší postup (poskytnutie iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, odstúpenie od zmluvy). Ak sa predávajúci, alebo kupujúci, rozhodne odstúpiť od zmluvy, oznámi túto skutočnosť druhej zmluvnej strane bezodkladne telefonicky a taktiež aj v písomnej forme – E-mailom. V prípade, že kupujúci medzičasom zaplatil kúpnu cenu na tovar, predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu na ním určený účet v lehote do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.


Čl. VI. Platobné podmienky

6.1. Aktuálne ceny tovarov sú uvedené v internetovom obchode pri každom tovare. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien na základe zmeny cenníkov svojich dodávateľov, resp. iných objektívnych príčin. Konečná cena za tovar bude kupujúcemu potvrdená v objednávke.

6.2. Pri každom tovare je uvedená jeho cena, ktorá zahŕňa DPH v príslušnej výške. Cena dopravy sa vypočítava individuálne v závislosti od druhu tovaru, jeho veľkosti, miesta doručenia tovaru a podobne. O cene dopravy pozri Čl.VII. týchto obchodných podmienok.

6.3. Kupujúci môže zaplatiť kúpnu cenu za tovar niektorým z nasledovných spôsobov:

a) priama platba – v prípade, že pri objednávke vyberie kupujúci možnosť priamej platby, kúpnu cenu zaplatí vopred na účet predávajúceho vedený v Tatra banka a.s., číslo účtu: 2922847127 / 1100

b) dobierka – v prípade, že pri objednávke vyberie kupujúci možnosť dobierkovej platby, kúpnu cenu za tovar zaplatí až pri prevzatí tovaru na Slovenskej pošte, a.s., resp. pri doručení kuriérskou službou,

6.4. Za predpokladu, že si kupujúci vyberie možnosť úhrady kúpnej ceny za tovar priamou platbou, predávajúci je viazaný ponukou tovaru vrátane jeho ceny, ktorá bola kupujúcemu potvrdená v oznámení o potvrdení objednávky, po dobu 7 dní odo dňa zaslania objednávky predávajúcemu. V prípade, že kupujúci nezaplatí kúpnu cenu za tovar v lehote do 7 dní odo dňa potvrdenia objednávky predávajúcim, predávajúci môže od kúpnej zmluvy odstúpiť a objednávku kupujúceho stornovať. O tejto skutočnosti bude kupujúci vyrozumený zaslaním oznámenia prostredníctvom elektronickej pošty na jeho E-mail.

6.5. Za deň zaplatenia sa považuje deň pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho.


ČL. VII. Dodacie podmienky

7.1. Dodacia lehota na tovar je obvykle do 14 dní, odo dňa uhradenia kúpnej ceny na účet predávajúceho. V prípade, že si kupujúci zvolil možnosť platby na dobierku, dodacia lehota na tovar je obvykle 14 dní odo dňa potvrdenia objednávky predávajúcim. Maximálna dodacia lehota je 30 dní, predávajúci však nezodpovedá, za oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravcom a pod. V prípade, že si to výroba objednaného tovaru bude vyžadovať, resp. nastanú iné, nepredvídané okolnosti, kupujúci súhlasí s predĺžením maximálnej dodacej lehoty a predávajúci sa zaväzuje o tejto skutočnosti bezodkladne informovať kupujúceho a dohodnúť ďalší postup podľa bodu 7.4. týchto obchodných podmienok.

7.2. Kupujúci berie na vedomie, že dodacia lehota závisí aj od dostupnosti tovaru na sklade predávajúceho, resp. na sklade u dodávateľa a od spôsobu doručenia. V prípade, že sa tovar nachádza na sklade u predávajúceho, kupujúci môže obdržať tovar aj v kratšej ako obvyklej lehote (do 5 dní) odo dňa zaplatenia kúpnej ceny alebo potvrdenia objednávky v prípade zaslania tovaru na dobierku.

7.3. Predávajúci kupujúceho priebežne informuje o odoslaní tovaru a predpokladanej dobe doručenia prostredníctvom elektronickej pošty – E-mailu.

7.4. V prípade, ak predávajúci z akýchkoľvek dôvodov nemôže dodržať dodaciu lehotu tovaru, zaväzuje sa bezodkladne o tejto skutočnosti informovať kupujúceho a dohodnúť s ním ďalší postup (predĺženie lehoty na dodanie tovaru, náhradné plnenie, odstúpenie od zmluvy). Ak sa kupujúci rozhodne odstúpiť od zmluvy, oznámi túto skutočnosť predávajúcemu bezodkladne telefonicky a taktiež aj v písomnej forme – E-mailom.

7.5. V prípade, že kupujúci medzičasom zaplatil kúpnu cenu na tovar, predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu na ním určený bankový účet v lehote do 15 dní odo dňa obdržania oznámenia o odstúpení od zmluvy.

7.6. Tovar je kupujúcemu doručený na adresu potvrdenú v objednávke ako dodacia adresa. 

7.7. Tovar bude kupujúcemu doručený prostredníctvom kuriérskej služby Expres kuriér. Cena dopravy je 5 - 15 € v závislosti od veľkosti balíka.

7.8. Ceny dopravy uvedené v predchádzajúcom bode 7.7. platia iba pre dodanie tovaru na území Slovenskej republiky. V prípade dodania tovaru do zahraničia bude cena dopravy kupujúcemu oznámená v potvrdení objednávky.

7.9. V prípade, že kupujúci riadne a včas neprevezme objednaný tovar, zodpovedá za všetku škodu, ktorá tým predávajúcemu vznikla. Predávajúci je po predchádzajúcom upozornení kupujúceho oprávnený neprebratý tovar predať inému záujemcovi.

7.10. S každou dodávkou tovaru obdrží kupujúci aj riadny doklad o nákupe (faktúra), ktorý je zároveň aj dodacím listom.

7.11. Prevzatím tovaru prechádza vlastnícke právo k tovaru a nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho.

7.12. Kupujúci je povinný pri dodaní tovaru tento riadne skontrolovať, vrátane neporušenosti obalov a v prípade akýchkoľvek zistených závad tieto bezodkladne uplatniť u dopravcu a oznámiť predávajúcemu.


Čl. VIII. Poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy po prevzatí tovaru

8.1. Kupujúci môže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Toto právo sa v zmysle § 12 ods. 5/ písm. c/ zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji (pozri bod 8.4. týchto obchodných podmienok) NEVZŤAHUJE na tovar (banner, plagát, iný materiál s potlačou), ktorý predávajúci zhotovil podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo na základe grafických podkladov od kupujúceho.

8.2. Odstúpenie od zmluvy podľa tohto článku obchodných podmienok je kupujúci bezodkladne povinný oznámiť predávajúcemu telefonicky a taktiež aj v písomnej forme – písomnou formou na adrese jeho sídla, alebo na e-mailovej adrese info@popiska.sk .

8.3. Kupujúci je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 7 pracovných dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Spôsob vrátenia tovaru kupujúci dohodne vopred s predávajúcim. V prípade, že tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, znáša náklady na vrátenie tovaru kupujúci.

8.4. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je, predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho.

8.5. V prípade odstúpenia od zmluvy nesmie byť vrátený tovar používaný, musí byť v stave, v akom bol dodaný kupujúcemu, čistý a nepoškodený.

8.6. V prípade riadneho a včasného odstúpenia od zmluvy, zaväzuje sa predávajúci vrátiť kupujúcemu v lehote do 15 dní odo dňa vrátenia tovaru, cenu zaplatenú za tovar. Cena bude kupujúcemu vrátená bezhotovostným prevodom na účet, ktorý uvedie kupujúci.

ČL. IX. Reklamácia tovaru

9.1. Kupujúci má nárok na reklamáciu tovaru v lehote 24 mesiacov od prevzatia tovaru.

Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené neodborným použitím tovaru, mechanickým poškodením alebo bežným opotrebením, poškodenie ohňom a inými živlami.

Pri zistení vady je nutné tovar prestať používať a ihneď uplatniť reklamáciu. V prípade, že tak nevykonáte a dôjde následným používaním k zväčšeniu závady, vystavujete sa riziku, že vaša reklamácia nebude uznaná resp. opravená. Tovar je potrebné zaslať na adresu sídla firmy predávajúceho, priložiť kópiu faktúry, sprievodný list s vašou adresou, telefónom a stručne opísať, ako a čím k poškodeniu došlo.


Čl. X. Ochrana osobných údajov

10.1. Odoslaním objednávky a potvrdením obchodných podmienok dáva kupujúci súhlas predávajúcemu so spracovaním jeho osobných údajov v rozsahu nižšie uvedenom.

10.2. Predávajúci sa zaväzuje spracúvať osobné údaje kupujúceho výlučne v súlade so zákonom č.428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a výlučne pre svoje interné potreby. Zároveň sa zaväzuje tieto údaje neposkytovať žiadnym tretím osobám, s výnimkou podľa bodu 10.5. týchto obchodných podmienok.

10.3. Predávajúci spracúva osobné údaje od kupujúceho v nasledovnom nevyhnutnom rozsahu:

a) Meno a priezvisko osoby;

b) Adresa, prípadne doručovacia adresa, ak je táto odlišná od adresy bydliska;

c) Telefónne číslo;

d) Adresa elektronickej pošty;

e) Číslo bankového účtu.

10.4. Účelom spracúvania osobných údajov v tomto rozsahu je registrácia kupujúceho v internetovom obchode, spravovanie a vybavovanie objednávok tovaru kupujúceho, komunikácia s kupujúcim, fakturácia, doručenie objednaného tovaru kupujúcemu, vybavenie reklamácie, a v určených prípadoch bezhotovostné poukázanie finančných prostriedkov kupujúcemu v súlade s obchodnými podmienkami a príslušnými právnymi predpismi.

10.5. Kupujúci berie na vedomie, že údaje podľa bodu 10.3., písm. a) až d) budú poskytnuté, za účelom doručenia tovaru kupujúcemu, tretím subjektom – Slovenskej pošte, a.s. alebo kuriérskej spoločnosti.

10.6. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

a) informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v systéme predávajúceho,

b) odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

c) opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

d) likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania,

e) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

10.7. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti u predávajúceho namietať voči:

a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu,

b) využívaniu jeho osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

c) poskytovaniu jeho osobných údajov na účely priameho marketingu.

 

Čl. XI. Odosielanie informácií e-mailom

11.1. Odsúhlasením obchodných podmienok dáva kupujúci súhlas so zasielaním informácií (dotazník spokojnosti, informácie o novinkách...) na e-mail kupujúceho, ktorý uviedol v objednávke.
V Malackách, dňa 09.02.2012                                                                     Texall s.r.o.

YWExMGVkM